Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Patisserie de Rouw BV. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Patisserie de Rouw BV te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Patisserie de Rouw BV zijn vrijblijvend. Patisserie de Rouw BV accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Patisserie de Rouw BV behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail of Internet is de overeenkomst een feit. Patisserie de Rouw BV behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten
Patisserie de Rouw BV bezorgt alleen in Vught en directe omgeving bestellingen. De klant dient voor minimaal € 20,00 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van Patisserie de Rouw BV. De bezorgkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De bestelling wordt tussen 9.00 uur en 12.00 uur bezorgd. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, bedragen de administratiekosten € 4.- per verzonden factuur.

Vervoer en distributie
Patisserie de Rouw BV zorgt in principe NIET voor het vervoer/distributie van de producten. Mocht vervoer/distributie toch gewenst zijn, is Patisserie de Rouw BV gerechtigd om hiervoor onkosten in rekening te brengen. De onkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd.
De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor Patisserie de Rouw BV. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 45 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering. Bonbons dienen op kamertemperatuur te worden bewaard (niet in de koelkast). Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.

Verzenden per post:
Wij willen u er op vriendelijk attenderen dat Post-verzending van onze artikelen niet onze voorkeur heeft vanwege de hoge kwaliteitsnormen die Patisserie De Rouw BV aan haar producten stelt. Wanneer u toch de voorkeur geeft aan (TNT) Post-verzending dan geschiedt dit te allen tijde voor eigen risico van u als klant . Patisserie De Rouw BV kan de kwaliteitsnorm van het bestelde product vanaf verzending niet meer garanderen. Wij zullen met de grootst mogelijk zorg uw bestelling verpakken en aanbieden aan TNT Post. Vanaf het moment van aanbieden kunnen wij echter geen verantwoording meer dragen voor de uiteindelijke bezorgdag, bezorgtijdstip en staat van de bestelde producten. Gebak- taart en diverse andere producten niet geschikt voor verzenden per post, verzending hiervan geschiedt te allen tijde voor uw risico.

Leveringen
Patisserie de Rouw BV zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Patisserie de Rouw BV ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Patisserie de Rouw BV daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Patisserie de Rouw BV aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling, direct bij levering, in de winkel of aan de bezorger. In het geval dat Patisserie de Rouw BV een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Patisserie de Rouw BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Patisserie de Rouw BV zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een unieke schriftelijke retourbevestiging en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.
Patisserie de Rouw BV draagt zorg voor een perfect product. Reclames m.b.t. kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Patisserie de Rouw BV geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot één dag na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden. Bonbons mogen maximaal tot 20 dagen na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Patisserie de Rouw BV over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingverplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Patisserie de Rouw BV opgave doet van een adres is Patisserie de Rouw BV gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Patisserie de Rouw BV,
Kloosterstraat 1
5261 CT Vught NB
of per email: info@derouw.nl

Aansprakelijkheid
Patisserie de Rouw BV is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Patisserie de Rouw BV is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Patisserie de Rouw BV komen. Patisserie de Rouw BV draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Patisserie de Rouw BV eveneens geen verantwoordelijkheid. Patisserie de Rouw BV is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Patisserie de Rouw BV, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Patisserie de Rouw BV. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Patisserie de Rouw BV uitgesloten. Patisserie de Rouw BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Patisserie de Rouw BV, zoals TNT Post, Fed-ex e.d. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant

Diversen
De klant van Patisserie de Rouw BV dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Patisserie de Rouw BV geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Patisserie de Rouw BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Patisserie de Rouw BV het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Patisserie de Rouw BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Patisserie de Rouw BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Patisserie de Rouw BV geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Patisserie de Rouw BV. Niets uit uitgaven of publicaties van Patisserie de Rouw BV mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patisserie de Rouw BV.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Patisserie de Rouw BV en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct bij aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Patisserie de Rouw BV te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 3 uur na aflevering bij Patisserie de Rouw BV te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.
Patisserie de Rouw BV
Kloosterstraat 1
5261 CT Vught
Telefoon: 073-6561463
http://www.derouw.nl
K.V.K. 16021633
NL818312178B01
Rabobank IBAN: RABO0181998025

Heeft u vragen? Bel 073-6561463

Uiterste besteltijd
U kunt vandaag tot 17:00 uur voor morgen bestellen

Veilig betalen
iDeal